สัมมนา “Open Innovation X Design Thinking”

วันเริ่มสมัคร  01 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  20 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

สัมมนา “Open Innovation X Design Thinking”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       “ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการ”
สมัครเข้าร่วมสัมมนา           “Open Innovation X Design Thinking”
รุ่น 1 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่น 2 วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์2562
เวลา 08.00 – 16.00 น.         ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และ Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล

รับจ านวนรุ่นละ 100 ราย เท่านั้น

พร้อมเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม “DNA Business CAMP” (30 ชั่วโมง) จำนวน 40 ธุรกิจ
รับคำปรึกษา และบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
โดยการ Coaching รายธุรกิจ ด้วย Service Design อาทิ  กระบวนการ Market Research, การพัฒนาInnovation
Design , การสร้างตลาดเพื่อสินค้าใหม่ และ Business Model Canvas