อบรมสัมมนา “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล”

วันเริ่มสมัคร  01 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและพื้นที่ในเขต EEC เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP