โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ้งเป้า "เพื่อแก้ไขปัญหาจากพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย"

วันเริ่มสมัคร  08 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ้งเป้า “เพื่อแก้ไขปัญหาจากพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย และก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนันสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation Village)

โครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพื้นที่เป้าหมายและโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ ดังนี้

1.ชุมชนเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

2. ชุมชนอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

3. ชุมชนหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท