โครงสัมมนาหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2

วันเริ่มสมัคร  31 ม.ค. 2562 - 19 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  21 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562

โครงสัมมนาหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่น 2

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่ในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้เรียนรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร

ชื่อวิทยากร

คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี

ชื่อเจ้าหน้าที่

นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง

นายรชต ยงพรม

นายมิตธิชัย ทะแยง