โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2562”

วันเริ่มสมัคร  04 มี.ค. 2562 - 04 มี.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  12 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562

โครงการอบรม  หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2562”

เรื่อง “หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 และ(ร่าง) สัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 : รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย จึงได้จัดท าโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายครั้งที่6/2562 เรื่อง “หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 และ(ร่าง) สัญญาเช่าแบบ
ใหม่ ตาม TFRS 16 : รุ่นที่ 2” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
การจัดอบรม เรื่อง “หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 และ(ร่าง) สัญญาเช่าแบบ
ใหม่ ตาม TFRS 16 : รุ่นที่ 2” เป็นการจัด ฟรี!!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ท าบัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้โดยนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้ 7 ชั่วโมง
วิทยากร ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์