กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการสมัครรับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น” 

วันเริ่มสมัคร  11 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  11 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการสมัครรับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น” 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มและตั้งใจในการสรรค์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกราย จะได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต

ISMED ในฐานะสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัครรับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น” (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 ใน 4 ประเภทรางวัล ได้แก่
-ประเภทการบริหารจัดการ
-ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
-ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
-ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล

ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครและใบสมัครได้ที่ www.industry.go.th/industry_award
หรือติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4007 , 0 2202 4014