ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


บริการให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร ตั้งแต่ ‘การคิด’ โดยการสนับสนุนแหล่งข้อมูลความรู้ แนวโน้ม หรือเทรนด์ด้านการออกแบบ แหล่งข้อมูลด้านวัสดุ อุปกรณ์ และผู้ผลิตเฉพาะทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือด้านนวัตกรรมธุรกิจ การคิดและการแก้ปัญหาเชิงออกแบบ ฐานข้อมูลธุรกิจสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนวิธีการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

พร้อมทั้งสนับสนุนด้าน ‘การผลิต’ โดยมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบธุรกิจด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบบริการ (Service Design) การพัฒนาโมเดลธุรกิจ โดยใช้กระบวนการออกแบบและเครื่องมือออนไลน์ในการพัฒนาไอเดีย เพื่อทดลองทำต้นแบบ (Prototypes) นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ Co-working Space เพื่อให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Startup) ได้มีพื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ งานแสดงผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ สัมมนา บรรยาย และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทาง ‘การขาย’ และยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://web.tcdc.or.th/th