สินเชื่อธุรกิจ วงเงินเบิกเกินบัญชี


เงินทุนสำรองพร้อมใช้สำหรับธุรกิจ สะดวกสำหรับการจ่ายเงินด้วยเช็คให้คู่ค้า ชำระคืนสินเชื่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ตรวจสอบการใช้บัญชีได้ทันใจ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น

 

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อระยะสั้น

วงเงินสินเชื่อ

 • พิจารณาตามความเหมาะสม

หลักประกัน

 • เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • เอกสารแสดงตน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
 • เอกสารทางการเงิน
  • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารด้านหลักประกัน
  • สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
   สำเนาสมุดเงินฝาก เป็นต้น

 

Published  by  bangkokbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”