สินเชื่อหมุนเวียน วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)


ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ทบทวนปีต่อปี

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 30 ล้านบาท

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เครื่องจักร
 • เงินฝาก

คุณสมบัติ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

เอกสาร

 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
  • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
  • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
  • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log
 • นิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
   • กรรมการผู้จัดการ
   • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
   • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
   • ผู้ค้ำประกันทุกคน
   • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
   • เจ้าของหลักประกัน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
  • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
  • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
  • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
  • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ
  • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log

อัตราดอกเบี้ย

 • สูงสุด MRR + 5% ต่อปี (12.12% ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.12  ต่อปี

 

 

Published by kasikornbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”