สินเชื่อไม่มีหลักประกัน


ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ขั้นต่ำ MRR + 7% ต่อปี (14.12% ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.12  ต่อปี

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. ปีแรก
 • และ 1.75% ในปีถัดไป สิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 25 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสาร

 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
  • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
  • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • นิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
   • กรรมการผู้จัดการ
   • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
   • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
   • ผู้ค้ำประกันทุกคน
   • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
   • เจ้าของหลักประกัน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
  • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
  • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

 

Published by kasikornbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”