สินเชื่อเดินบัญชีน้อย


ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี
 • วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุด 12 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • เริ่มต้น MRR + 3% ต่อปี (10.12% ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.12  ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • สูงสุด 2.5% ของสัญญาหนังสือค้ำประกัน

หลักประกัน

 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
 • ห้องชุด

คุณสมบัติ

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสาร

 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
  • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
  • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
  • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • นิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
   • กรรมการผู้จัดการ
   • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
   • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
   • ผู้ค้ำประกันทุกคน
   • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
   • เจ้าของหลักประกัน
   • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
   • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
   • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
   • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
   • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
   • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
   • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
   • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
   • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ

 

Published  by  kasikornbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”