สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว


วงเงิน

 • 2 แสน – 15 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อน

 • สูงสุด 10 ปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว (T/L)

 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)ค่าธรรมเนียม
ประเภทหลักประกันเงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
(P/N)
หนังสือค้ำประกัน
(L/G)
เงินฝากD/R+2.00%D/R+2.00%D/R+2.00%ไม่เกิน 1.25%
หลักทรัพย์ไม่เกิน MRR + 1.50%

(8.7% ต่อปี)

ไม่เกิน MRR + 1.75%

(8.95% ต่อปี)

ไม่เกิน MRR + 1.75%

(8.95% ต่อปี)

ไม่เกิน 2.50%
พันธบัตรรัฐบาลMRR – 1.25%

(5.95% ต่อปี)

MRR – 1.00%

(6.20% ต่อปี)

MRR – 1.00%

(6.20% ต่อปี)

ไม่เกิน 2.50%

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.20  ต่อปี

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สำหรับหลักประกันประเภทหลักทรัพย์ และ พันธบัตรรัฐบาลสูงสุดไม่เกิน 1.5% และสำหรับหลักประกันประเภทเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1.0% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอก
 • ของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

 

Published  by  krungsri.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”