สินเชื่อกรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/สินเชื่อพร้อมขยาย)


วงเงินสินเชื่อรวมตั้งแต่ 3 แสน10 ล้านบาท
ประเภทสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
วงเงินเบิกเกินบัญชี
(O/D)
เงินกู้ระยะยาว
(T/L)
ระยะเวลาไม่กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3-10 ปีไม่กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 3-10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
MRR + 3.5%

(10.7 % ต่อปี)

MRR + 3.25%

(10.45% ต่อปี)

สูงสุดไม่เกิน
MRR + 3.5%(10.7 % ต่อปี)
สูงสุดไม่เกิน
MRR + 3.25%(10.45% ต่อปี)
หลักประกันเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา2ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน / ที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) / อาคารพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย.ฟรีตลอดระยะเวลาการกู้

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.20  ต่อปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • กู้ในนามบุคคลธรรมดา : สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาใบเสร็จการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

 

Published by krungsri.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”