สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์


ประเภทสินเชื่อ           

 • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note

การเบิกใช้วงเงิน

 • เบิกใช้วงเงินได้เต็ม 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ย

 • สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี (8.1 % ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR คิดเป็นร้อยละ 6.60  ต่อปี

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (FrontEnd Fee)

 • 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ระยะเวลาในการชำระคืน      

 • สูงสุด 120 วัน

หลักประกัน

 • ไม่ต้องใช้

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินดี
 • ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้า

 

Published  by  krungsri.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”