สินเชื่อเกินร้อย วงเงินสูง ผ่อนนาน


วงเงินสินเชื่อ

 • 2 แสน – 15 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว (Term loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 • ไม่เกิน MRR+2.0% (9.20% ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.20  ต่อปี

หลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

 

Published by krungsri.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”