คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล


กำหนดการส่งโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

ที่ smeplan.osmep@gmail.com

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณวนินทร โทร 02-298-3098

คุณเบญจมาศ โทร 02-298-3093

คณดวงฤดี โทร 02-298-3102

Download คู่มือการจัดทำและดำเนินโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

Download Presentation การชี้แจงการจัดทำโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

**หมายเหตุ

สสว.ขอแจ้งว่า ในกรณี
ที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะเสนอโครงการภายใต้บูรณาการ sme
ให้เสนอโครงการไปที่
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารวบรวมก่อนนำส่ง สสว.
โดยสามารถประสานที่
คุณเบญญาภา 02-0395544
E mail: ubiohecc17@gmail.com

…ทั้งนี้ สสว. จะไม่รับโครงการที่มหาวิทยาลัยส่งมาที่ สสว. โดยตรงค่ะ