สินเชื่อ “SME ได้ใจ”


ประเภทสินเชื่อ


 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ


 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือนิติบุคคล (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีความสามารถในการชำระหนี้กับธนาคารได้

หลักประกัน


 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร คอนโดมิเนียม
  (กรณีหลักประกันเป็นเงินสด บัญชีเงินฝาก แนะนำให้สมัครสินเชื่อโปรแกรมอื่นของธนาคาร)

เอกสารประกอบการยื่นกู้


 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีนิติบุคคล(สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
 • บุคคลธรรมดายื่นหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง นิติบุคคลยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ


 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติของธนาคาร

 

Published by thanachartbank.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”