การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ : การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563


การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

: การพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอให้หน่วยงานที่ข้อเสนอโครงการได้ถูกบรรจุอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำรายละเอียดงบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ นำส่งให้ สสว. ภายในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นี้

1.ผลลสรุปโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2563

Download >>> ข้อมูลโครงการ   แนวทางต้นไม้

2.แบบฟอร์มรายละเอียดงบประมาณ

Download >>> รายละเอียดงบประมาณ

นำส่งให้ สสว.ที่ smeplan.osmep@gmail.com

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

คุณวนินทร       02-298-3098

คุณเบญจมาศ 02-298-3093

คุณดวงฤดี      02-298-3102

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เดิม)