สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ


สินเชื่อระยะยาว (Term loan)

ต้องการเงินทุนไปซื้อสถานประกอบการ (อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน)

“สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ”
ประโยชน์ของสินเชื่อประเภทนี้

 • ระยะเวลาผ่อนนานถึง 10 ปี ทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR ต่อปี (7.275)
 • วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือ ราคาซื้อขาย
 • นำหลักทรัพย์ที่ซื้อครั้งนี้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม
 • ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

 

คุณสมบัติของลูกค้า 

หัวข้อปัจจัยที่กำหนด
ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อเชิงพาณิชย์ปัจจุบันของธนาคาร
อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20 – 65 ปี
รายละเอียดธุรกิจเปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ประวัติทางการเงินมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

ขั้นตอนการสมัคร 

 • ติดต่อผ่าน ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME โทร. 02-828-2828 หรือ สาขา TMB ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้
 3.  สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่าง น้อย 6 เดือน
 4. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 5. สำเนาสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 6. รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้าง สถานประกอบการ)
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี

กรณีนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 50%
 4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/ นส.3ก. เป็นต้น (ไม่ต้องใช้ในกรณีของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน)
 7. สำเนาสัญญาซื้อขาย/ใบเสนอราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อในครั้งนี้ (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ / สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักร)
 8. รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง (สำหรับผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้เพื่อก่อสร้าง สถานประกอบการ)
 9. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อ 

 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME โทร. 02-828-2828
  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
 • สาขา TMB ทั่วประเทศ

 

Published  by  tmbbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”