EPA ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 62 ดันไทยส่งออกอีโคไฮบริดและชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคตเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2966)


ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รถยนต์และชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีที่ทยอยลดลงจากข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน (EPA) ซึ่งคาดว่าสหภาพยุโรปจะไม่ได้ประโยชน์เท่าใดนักในหมวดสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนนี้ ในทางตรงข้ามศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะยิ่งส่งผลให้สหภาพยุโรปมีแนวโน้มจะนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นมากขึ้นตามลำดับ และทำให้ความจำเป็นในการเข้าไปลงทุนผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปของค่ายรถสัญชาติญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี Brexit ลดลงตามไปด้วย ตรงกันข้ามกลับมีการเพิ่มการลงทุนมากขึ้นในญี่ปุ่น และประเทศฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปใหม่ เช่น ตุรกี เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในระยะถัดไปของค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเพื่อตลาดสหภาพยุโรปนี้จะเน้นไปยังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น หลังสหภาพยุโรปออกมาตรการกีดกันรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งสร้างปัญหาด้านมลพิษทางอากาศค่อนข้างมาก

 

Published by kasikornresearch.com on 13 February 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”