Hyper-Personalization กระแสเทคโนโลยีสำคัญปี 2562 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3787)


            หนึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2562 คือ Hyper-Personalization ซึ่งเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลเชิง Big Data มาประยุกต์ใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล 

เมื่อเทียบกับ Personalization สำหรับกรณี Hyper-Personalization ข้อมูลที่นำมาใช้จะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลล่าสุดจาก ณ ปัจจุบัน (Real-Time Data) มีแหล่งที่มาหลากหลาย และมีปริมาณมากกว่ากรณี Personalization ทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับนิยามของ Big Data ซึ่งต้องมี Velocity Variety และ Volume ในระดับที่มากกว่าข้อมูลทั่วไป Hyper-Personalization ต้องใช้ Big Dataซึ่งในจุดนี้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ช่วยสนับสนุนเทรนด์หรือโมเดลธุรกิจ Hyper-Personalization ให้เกิดและแพร่หลายมากขึ้นในจังหวะนี้

           การนำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการบริการของตนให้ตอบโจทย์เฉพาะตัวผู้บริโภคมากขึ้น 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้บริษัทที่สามารถประยุกต์ใช้ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนอย่างเจาะจงยิ่งขึ้นให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการของตน โดยมีอุตสาหกรรมการตลาดและการโฆษณา อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต แต่ ในบางกรณี การมาของกระแส Hyper-Personalization อาจยกระดับการแข่งขันจากภายนอกอีกด้วย

 

Published by kasikornresearch.com on 13 February 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”