คลินิค SME รู้เร็ว รอด รุ่ง !!


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินกิจกรรมคลินิก SME เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME โดยการให้คำปรึกษา  แนะนำองค์ความรู้  รวมถึงไขข้อประเด็นปัญหา แนวคิด กฎระเบียบ และบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง คือ การให้บริการคำปรึกษา ณ ที่ทำการ สสว. และ การให้คำปรึกษาผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ ท่านผู้ประกอบการสามารถติดตามปฏิทินการให้บริการได้ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะนำเสนอบทความใหม่ทุกวันพฤหัสบดี

Episode 1 ข้อควรรู้เมื่อจะเริ่มธุรกิจ

ตอน สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ Download

Episode 2 รูปแบบธุรกิจที่ใช่

ตอน การจัดตั้งธุรกิจ Download

ตอน ข้อดี – ข้อด้อยแต่ละรูปแบบธุรกิจ Download

ตอน ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ Download

ตอน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ Download

ตอน ภาษีเงินได้ของ SME Download

ตอน ภาษีมูลค่าเพิ่ม Download

Episode 3 กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า

ตอน ลูกค้า คือใคร Download

ตอน กลยุทธ์การตลาดยุคเศรษฐกิจถดถอย Download

ตอน กลยุทธ์ คิดไกล ไปให้ถึง Download

ตอน กลยุทธ์พร้อมเพื่อรุก Download

ตอน กลยุทธ์ตัวช่วยมืออาชีพ Download

Episode 4 วิธีบริหารธุรกิจให้รุ่ง

ตอน ระบบบัญชี Download

ตอน กลยุทธ์การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Download

ตอน กลยุทธ์เลี่ยงเสี่ยงให้ถูกทาง Download

ตอน ต้องพึ่งตนเอง Download

Episode 5 สูตรลับ สู่ความยั่งยืน

ตอน กลยุทธ์แบรนด์องค์กร Download

ตอน การเข้าสู่ตลาดโลกของธุรกิจขนาดเล็ก Download 

Episode 6 กฎ ระเบียบ น่ารู้

 

Updated on 12 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”