โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)


โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)

กลุ่มเป้าหมาย

 • SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

ระยะเวลาการค้ำประกัน

 • สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน

 • สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือ วงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs

 • ไม่เกิน 40 ลบ. ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกโครงการย่อย ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ (บสย.)

วงเงินโครงการ

รวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยดังนี้

 • ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล บัญชีเล่มเดียว
  • SMEs ประเภทนิติบุคคล ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อนิติบุคคลบัญชีเล่มเดียวของสถาบันการเงิน
  • วงเงินค้ำประกันรวม 20,000 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย (KTB)
  • SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจาก KTB ตามโครงการสินเชื่อประชารัฐ หรือสินเชื่อนโยบายรัฐ
  • วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
  • SMEsที่ ได้รับสินเชื่อผ่าน SFIs
  • วงเงินค้ำประกันรวม 40,000 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก
  • SMEs รายเล็กที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • วงเงินค้ำประกันรวม 30,000 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป
  • SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
  • วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท
 • อื่นๆ ตามที่ บสย. จะจัดสรรเป็นการเฉพาะกับรายสถาบันการเงิน
  • SMEs กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินซึ่ง บสย. จะทำความตกลงกับสถาบันการเงิน
  • วงเงินค้ำประกันรวม 40,000 ล้านบาท

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ

 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 คุณสมบัติของ SMEs

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามรายโครงการย่อย เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

 • ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี

โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปีแรก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละโครงการ

 

SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”