กรมท่าอากาศยาน


บริการให้คำปรึกษาและคลังความรู้ออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ กฎหมายระหว่างประเทศ แบบฟอร์มด้านการกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ และอัตราการเรียกเก็บ Fuel Surcharge สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีบริการ e-service เช่น การยื่นใบคำร้องขอใช้บริการเรือ เช่าเครื่องมือทุ่นแรง การตรวจสอบสถานะใบคำร้อง การตรวจสอบสถานะสินค้าขาเข้าและสินค้าทัณฑ์บน การชำระค่าบริการเงินเชื่อ เป็นต้น โดยกรมท่าอากาศยานเน้นการส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปรับปรุง บำรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล