บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


บริการให้คำปรึกษาและคลังความรู้ออนไลน์แด่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เช่น ตารางเที่ยวบินของแต่ละสนามบินในประเทศไทย, สถิติขนส่งทางอากาศ และคำแนะนำต่อผู้โดยสารในเรื่องมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย เน้นการส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการเป็นการท่าอากาศยานที่ดี มีคุณภาพระดับโลก