สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


บริการให้คำแนะนำและคลังความรู้ออนไลน์ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นวิจัย เช่น งานวิจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,งานวิจัยการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น และยังมีการจัดสัมมนาวิชาการต่างๆ มากมาย เช่น งานสัมนา ปี 2560 “ฟื้นเศรษฐกิจ ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล” ,งานสัมนาแนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย : จากปริมาณสู่คุณภาพ เป็นต้น โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จะผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ และข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างข่ายงานการวิจัยระหว่างสถาบันและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัยเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของประเทศ