ช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน ทางเลือกเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ


ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ในการระดมทุนเงินมาใช้เพื่อประกอบกิจการหรือขยายกิจการให้เติบโตต่อไป โดยมีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย ผู้ประกอบการกิจการสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการได้ อาทิ การออกหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน หรือแม้แต่การออกเป็นสินทรัพย์ดิจิตัล เป็นต้น

 

Clip แนะนำ 5 ขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

 

 

 Clip แนะนำ ก.ล.ต. คือใคร มีหน้าที่อะไรในตลาดทุน

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการใดสนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย โทร. 1207 หรือ email: info@sec.or.th หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Published by sec.or.th on 26 August 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”