แบบสอบถามความต้องการด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทย


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) กับ Ministry of SMEs and Startups แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยหนึ่งในความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าวคือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ

สสว. จึงจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยที่มีต่อเทคโนโลยีของผู้ประกอบการชาวเกาหลี เพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่แท้จริง ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจะใช้เพื่อการจับคู่ทางเทคโนโลยีระหว่างไทยและเกาหลีภายใต้ MOU ฉบับนี้เท่านั้น และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

ท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ ที่นี่!

 

Published on 4 October 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”