โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8)


โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs

ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน รวมทุกรูปแบบโครงการ ยื่นขอครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วงเงินโครงการรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้
1. บสย. SMEs ดีแน่นอน
เป็น SMEs ทั่วไปที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันรวม 40,000 ล้านบาท
2. บสย. SMEs บัญชีเดียว
เป็น SMEs ที่ใช้งบการเงินส่งกรมสรรพากรในการพิจารณายื่นขอสินเชื่อ หรืออยู่ภายใต้โครงการสินเชื่อบัญชีเดียวของสถาบันการเงิน วงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ล้านบาท
3. บสย. SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อหนังสือค้ำประกันทุกประเภท ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ วงเงินค้ำประกันรวม 3,000 ล้านบาท
4. บสย. SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร
เป็น SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคล (จดทะเบียน) ในรูปแบบสหกรณ์ ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับสินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท
5. บสย. SMEs Supply chain/Franchise
เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ Supply chain ของสถาบันการเงินหรือได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ Franchise วงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาท
6. สำหรับผลิตภัณฑ์/โครงการใหม่
เป็น SMEs กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินซึ่ง บสย. จะทำความตกลงกับสถาบันการเงินซึ่งจะประกาศต่อไป วงเงินค้ำประกันรวม 93,000 ล้านบาท
หมายเหตุ : การจัดสรรวงเงินและเงื่อนไขของรูปแบบโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติของ SMEs

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่ และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

(สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สหกรณ์ภาคการเกษตร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับการยกเว้นเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้)

 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
 • คุณสมบัติอื่นๆของรูปแบบโครงการ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

 • ไม่เกินร้อยละ 75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในปี 2 ปีแรก ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบโครงการ
 • ค่าจัดการค้ำประกันต่อหนังสือค้ำประกัน 1 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินที่ขอให้ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะวงเงินค้ำประกันสินเชื่อส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่บสย.ประกาศ

ระยะเวลาการค้ำประกัน

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน

สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 150,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ

 • สำหรับ SMEs ที่ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 7 จาก บสย. ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา และมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 8 ให้ติดต่อแสดงความจำนงไปยังธนาคารสาขาที่ท่านใช้บริการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารและ บสย. กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บสย.
โทร. 02-890-9999
หรือทางเว็บไซต์ คลิก!