Digital Disruption


การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Disruption ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ เรียกว่าใครปรับตัวได้ทันก็คว้าประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นไป แต่ถ้าไม่ทันก็ถึงขนาดล้มหายตายจาก ตัวอย่างผู้ประกอบการ SME ที่มีทั้งส่วนที่ได้อานิสงส์ดีด้วยโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ แต่อีกจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญคู่แข่ง และการแข่งขันรุนแรงที่อาจจะตั้งรับไม่ทันหากไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้แข่งขันได้

แต่การจะปรับตัวได้ มิใช่มีเพียงเทคโนโลยี ต้องมีทั้งโมเดลธุรกิจ ความรู้ ทักษะ และที่สำคัญคือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำ Platform กลางในชื่อเว็บไซต์ SMEONE หรือ www.smeone.info ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME มุ่งให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมต่อบริการ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน รวมทั้งกรณีตัวอย่างผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี Digital พลิกสถานการณ์ธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้ Concept “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”

ขณะเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว สามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น สสว. จึงได้ได้จัดทำหนังสือ “Digital Disruption” มุ่งหวังให้ผู้สนใจได้เห็นถึงเว็บไซต์ SMEONE และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Digital Marketing กลเม็ดเคล็ดลับในการนำ Digital มาใช้เดินหน้าธุรกิจ และได้รวบรวม Platform Online ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SME ภาคเอกชน และภาครัฐ นำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโต เข้มแข็งและแข่งขันได้ต่อไป

Download! 

Published on 22 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”