แบบสอบถามสำรวจข้อมูลบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19


สนง. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดทำแบบสำรวจ Online ศึกษาผลกระทบจาก COVID-19 และความต้องการการสนับสนุนของบริษัทเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและวัตกรรม ในการทำธุรกิจช่วงภาวะวิกฤตและการฟื้นตัวหลังภาวะวิกฤต

คลิก!! ทำแบบสอบถาม

 

Published on 16 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”