โครงการ SMEs Pro-active

วันเริ่มสมัคร  01 มี.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2562

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมไปถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Start up ที่ต้องการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โอกาสมาถึงแล้วนะคะ โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน ได้เปิดโครงการ SMEs Pro-active ก้าวไกลสู่ตลาดโลก สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศ และกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขยายตลาดต่างประเทศ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
1.1 เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
1.2 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
1.3 มีความประสงค์ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเข้าร่วมโครงการ SMEs
Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1.4 เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีประสบการณ์การส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.5 เป็นสมาชิกของ :
1.5.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
1.5.2 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : สมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทยให้ครอบคลุมสมาชิกทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(2) สมาชิกของสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(3) สมาชิกของหอการค้าไทย
(4) สมาชิกของหอการค้าจังหวัด
(5) สมาชิกของหอการค้าต่างประเทศ หรือ
1.5.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
1.5.4 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ
1.5.5 สมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าด้านสินค้า และบริการ(1)
ที่เป็นสมาชิกของ
สภาใด สภาหนึ่ง ในข้อ 1.5.2 – ข้อ 1.5.4 และได้ผ่านการรับรองจากสภานั้น
1.6 ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ
1.7 กรณีเป็นนิติบุคคลที่ด าเนินกิจการด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 – 1.3 และ
ข้อ 1.5 – 1.6 จะได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 1.4
1.8 กรณีนิติบุคคลที่ยังไม่เคยส่งออก แต่มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1.8.1 เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมฯ ได้แก่
1.8.1.1 หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” หรือ“ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”
หรือ “SMEs Genius Exporter” หรือ หลักสูตรอื่นๆ ที่กรมอนุมัติเพิ่มเติม (หากมี)(2)
หรือ
1.8.1.2 หลักสูตรของสภาซึ่งกรมฯ ได้ให้การรับรอง
และ
1.8.2 เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กรมฯ เป็นผู้จัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย หรือ งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ (Thailand Week) หรือ งานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) หรือ คณะผู้แทนการค้าไปเจรจา ธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น