โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC

วันเริ่มสมัคร  19 พ.ย. 2561 - 30 ธ.ค. 2561

วันเริ่มกิจกรรม  01 ก.พ. 2562 - 30 พ.ย. 2562

สำหรับสถานประกอบการ ผู้สร้าง/ผู้พัฒนาเครื่องจักร
สามารถส่งใบสมัครและยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการสร้างเครื่องจักรตามเงื่อนไขของโครงการ
ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันไทย-เยอรมัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้ง Download แบบฟอร์มใบสมัครและข้อเสนอโครงการได้ที่
http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=944