กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Self Certification & Registered Exporter

วันเริ่มสมัคร  07 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  26 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร

           “กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Self Certification & Registered Exporter”

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ


หัวข้อการอบรม
– กฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นพื้นฐาน
– กระบวนการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
– ระบบการรับรองสินค้าถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน
– การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง
– การรายงานการส่งออก
– การจัดทำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อรับรองตนเอง
– การตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้า


จำนวนที่รับ 25 ท่าน
ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,500 ต่อท่าน (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม
1. โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรม เข้าบัญชี “กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 385-0-15228-6
2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายชื่อสำหรับการออกในใบเสร็จรับเงินทาง โทรสาร : 0 2547 4874 หรือทาง e-mail : accdft1385@hotmail.com
3. สามารถเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรมได้ โดยขอให้แจ้งผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนการฝึกอบรม
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรมไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
5. โปรดชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันฝึกอบรมภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 (ชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนมีสิทธิเข้ารับการอบรมก่อน)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักเลขานุการกรม ฝ่ายสวัสดิการ โทร. 02 547 4789 หรือ สายด่วน 1385 ต่อ 4340
กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนภายใน 1-2 วันทำการนับจากท่านได้ลงทะเบียน