โครงการอบรมเข้มข้น “Design Thinking - Being the Creator ปี 2”

วันเริ่มสมัคร  23 ม.ค. 2562 - 10 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  12 ม.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562

TCDC เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเข้มข้น “Design Thinking – Being the Creator ปี 2”

เพื่ออบรมเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการเป็นนักสร้างสรรค์ (Being the Creator) พร้อมฝึกฝนทักษะการเป็น “ฟา” ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Facilitator) ในระยะเวลารวม 6 วันเต็ม

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30130