โครงการพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร

วันเริ่มสมัคร  07 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  27 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

โครงการพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร

ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต้นแบบนักวิชาการในรูปแบบ Train-the-Trainer โดยการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
บุคลากรเทคนิค ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร
ดังกล่าว สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มี
ทักษะเพิ่มขึ้นได้

2. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
SME ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC
(จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) จำนวน ไม่น้อยกว่า 25 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-644-8150 ต่อ 81889, 81899

ลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zBgC9T1s1ZHgzM9fxWjPl4BkOOYQnXqelH9cZoMcMutUJw/viewform