โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17

วันเริ่มสมัคร  13 มี.ค. 2562 - 22 เม.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  25 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล

บรรยายภาพรวมวิชา :

 – เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
– เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
– เพื่อสร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก
– เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 25,000 บาท

ชื่อวิทยากร

คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ

คุณประเสริฐ ธวัชโชคทวี

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง

นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์