สมัครร่วม "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล"

วันเริ่มสมัคร  13 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล”

กิจกรรมโครงการประกอบไปด้วย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน
 • การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ธุรกิจ จำนวน 1 วัน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านมาตรฐานบริการและสินค้า จำนวน 2 วัน
 • การให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ผลิตภัณฑ์/บริการ) ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากโครงการ

 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
 • สร้างอัตลักษณ์ (Brand Identity) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
 • ยกระดับองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs
 • กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กลุ่ม Gastronomy Industry
 • กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว
 • กลุ่ม Digital Content และ Health care service และกลุ่มอื่นๆ
 • ที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ

 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสงขลา (อำเภอสทิงพระ,อำเภอระโนด,อําเภอกระแสสินธุ์,อำเภอสิงหนคร)

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

 • เป็นผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ภาคการผลิต การค้าและการบริการในห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น ที่พัก โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และบริการสุขภาพหรือสินค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก!!

หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคตะวันออก โทร. 092-050-0212 (คุณฉัตรวัชร์) และ 091-655-0938 (คุณณัฎฐิตา)
ภาคใต้ โทร 083-191-0690 (คุณธรรมนูญ) และ 081-9691543 (คุณจุฑามาศ)

 

Published on 13 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”