งานสัมมนา Virtual Mission in Southeast Asia

กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกับ Netherlands Enterprise Agency (RVO) มีกำหนดจะจัดงานสัมมนาเครือข่ายทางธุรกิจ
Virtual Mission in Southeast Asia ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ระหว่างภาคเอกชนเนเธอร์แลนด์กับประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเป้าหมายที่เนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมสัมมนา
รวมทั้งแสดงสินค้าในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น เกษตรและอาหาร การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการของเสีย และ ชีววิทยาศาสตร์

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การสัมมนา Webinar ในหัวข้อต่างๆ การเข้าร่วมงาน ASIA Water ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 และการจับคู่ทางธุรกิจ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
เว็บไซต์ https://virtual-mission-asean5.b2match.io/ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563