ขอเชิญผู้สนใจสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars)

จัดโดย สสว.และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สำหรับผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

รับสมัครเวลาตั้งแต่วันนี้–10 พฤษภาคม 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
http://www.smetracking2564.com/index.php...

การเข้าอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM (เลือก 1 รอบ)
รุ่นที่ 1 อบรมONLINE วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 64
รุ่นที่ 2 อบรมONLINE วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 64
รุ่นที่ 3 อบรมONLINE วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 64
รุ่นที่ 4 อบรมONLINE วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 64
 

จำนวนผู้สมัครที่ต้องการเข้าร่วมงาน
1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 410 ราย แบ่งเป็น
• ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ราย
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG ไม่น้อยกว่า 10 ราย
2. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
หมายเหตุ “จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ” คือ
1) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
2) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
• ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG
2. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว

กิจกรรมโครงการ

1) วินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนักวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอแนวทางสร้างหรือยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในระยะ 3 ปี (SME Roadmap) และนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

2) การพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดตามแนวทางสร้างหรือยกระดับศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) โดยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านให้คำปรึกษา เช่น ด้านมาตรฐาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการยืดอายุ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ ด้านการเงิน เป็นต้น

3) การทดสอบตลาด (Market Testing) เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัคร : http://www.smetracking2564.com/index.php?module=registration&func=agreement

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ
1. นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์
เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 Email : itthipol.n@gmail.com
2. นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์ (สายป่าน)
เบอร์ติดต่อ: 084-129-2090 Email : parn2107@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 โทรสาร : 02-556-1306
Email : startup.kmutnb@gmail.com
Line@ : @earlystage
Facebook : sme startup early stage by kmutnb

#SMEone