โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564
 
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือวิสาหกิจชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
2. มีสัญชาติไทย
3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการอยู่ภายใต้โครงการเดียวกันในปี 2564
4. มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ฯ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน
 
คุณพนิดา 09-2462-1426, 02-422-8688 ต่อ 5107
คุณสริสรา 06-2169-1556
Line : @607defhx
#SMEone