ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่านร่วมตอบ "แบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564"

ETDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ e-Commerce ทุกท่านร่วมตอบ "แบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564"

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
ลิงค์ตอบแบบสำรวจมูลค่า e-Commerce : https://www.etda.or.th/ecommercesurvey

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดำเนินโครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 เพื่อจัดทำมูลค่า e-Commerce ของประเทศไทยที่มีความครอบคลุม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ได้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสมาคม และภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสำรวจ
ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์จัดทำนโยบายและพัฒนาธุรกิจ e-Commerce ของท่านให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
#ETDA #สพธอ #eCommerce #eCommerceValue #GODigital #Thailand #eCommerce2021 #eCommerce2564 #SMEone