ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารายอื่น ในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม และกำหนดมอบรางวัลดังกล่าว ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021) ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

รางวัล IP Champion มี 5 รางวัล สาขาละ 1 รางวัล ได้แก่

    1 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

    2 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

    3 สาขาเครื่องหมายการค้า

    4 สาขาลิขสิทธิ์

    5 สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://event.moc.go.th/th/event/detail/2876 

วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)

15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 18:00 น.

 

ข้อมูลการติดต่อ และผู้รับผิดชอบ : กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2547-4661 หรือ 092-2463-562

อีเมล์ : ipchampionofficial@gmail.com

 

 

intro