กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้ การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำ ข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน "กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้ การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตาม แนวทางพระราชดำริ โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIS)

ทางเว็บไซต์ nris.nrct.go.th

กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

จัดโดย :

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๔, ๕๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://cutt.ly/vmcGbWG

 

เอกสารเพิ่มเติม :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sSteINozHZy9cYReLX8WJ8dLMiEXXJqL

 

 

intro