รางวัล Thailand WEPs Awards

 
“UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” งานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยใช้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women's Empowerment Principles (WEPs) เป็นเกณฑ์การวัดผลใน 6 สาขารางวัล พร้อมเปิดตัวรางวัลใหม่อีก 3 รางวัลที่มอบให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ในปีนี้ด้วย
 
รางวัล WEPs Awards ริเริ่มโดยโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) โดยในปีนี้มีหลากหลายองค์กรชั้นนำในภูมิภาคที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การสนับสนุน เช่น องค์กร Investing in Women โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนผู้นำหญิงที่จะมามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (inclusive and sustainable growth) 
 
รางวัล Thailand WEPs Awards เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยการประกาศรางวัลจะแบ่งผู้ชนะออกเป็น 6 สาขารางวัล โดยแต่ละสาขาจะมีผู้ชนะทั้งหมด 3 บริษัท จากผู้เข้ารอบทั้งหมด ได้แก่
 
1. Leadership Commitment สำหรับผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจที่ ยกย่องผู้นำ (อายุ 35 ปีขึ้นไป) ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดพันธะสัญญาที่แข็งแกร่งขององค์กรรวมถึงนโยบายที่ก้าวหน้ากฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ทำงาน ตลาดและ / หรือชุมชน
 
2. Gender-inclusive Workplace สำหรับองค์กรที่ได้นำมาตรการเพื่อความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศไปใช้ในสถานที่ทำงาน เช่น ในการรับสมัครพนักงาน การรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม เป็นต้น
 
3. Gender-responsive Marketplace สำหรับองค์กรที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านห่วงโซ่อุปาทาน (supply chain) ของตนเอง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการค้าขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า
 
4. Community Engagement & Partnerships สำหรับองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นหุ้นส่วน อาจรวมถึงการบูรณาการกลยุทธ์ความเสมอภาคระหว่างเพศกับกลยุทธ์ความยั่งยืน ผ่านโครงการการกุศล หรือโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ต่าง ๆ และการสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภายในชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น
 
5. Transparency & Reporting สำหรับองค์กรที่มีการชี้วัด วิเคราะห์ และทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มศักยภาพสตรีโดยมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผลอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสม่ำเสมอ

6. Youth Leadership for Generation Equality รางวัลสาขาพิเศษในปีนี้ที่จะมอบให้กับผู้นำองค์กร (อายุต่ำกว่า 35 ปีในขณะที่สมัคร) ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และ / หรือชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแคมเปญ Generation Equality ของ UN Women ซึ่งเปิดตัวในปี 2563 เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 25 ปีของปฏิญญาปักกิ่ง เพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน และคนในวัยที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อน และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่จะมอบให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ทั้งหมด 3 รางวัล ในปีนี้อีกด้วย ส่วนงานประกาศผู้ชนะรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นี้
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
 
 
 
 
 
 
 
 

intro