ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการจ้างงานกับบุคคลภายนอกองค์กร

 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย
 
✅ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
✅ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 5 คน
✅ ผู้ประกอบการ SME 
 
ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการจ้างงานกับบุคคลภายนอกองค์กร (Outsource)  เพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายสนับสนุน SME จากภาครัฐ
 
📌เพียงสแกน คลิ๊กลิ้งค์ที่