UN Women 2024 Thailand WEPs Awards

WEPs Awards เป็นรางวัลแรกในภาคธุรกิจ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยกย่องบริษัทที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles หรือ WEPs) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) โดยการประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2567 สมัครได้ที่ https://www.asiapacificwepsawards.org (ช่องทางออนไลน์เท่านั้น)

 

ซึ่งรางวัล WEPs Awards ประจำปี 2567 มี 6 สาขา ได้แก่ 

  1. Leadership Commitment (ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ) สำหรับผู้นำ ผู้บริหารองค์กร ที่คำนึงถึงนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศ โดยไม่จำกัดอายุและเพศ
  2. Gender-inclusive Workplace (สถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ) สำหรับองค์กรที่นำมาตรการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศมาใช้ในที่ทำงาน เช่น นโยบายหรือกิจกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดี 
  3. Gender-responsive Marketplace (สร้างตลาดที่มีความเท่าเทียมทางเพศ) องค์กรที่มีสื่อการตลาดที่เสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงในมิติทางเพศ (Gender Responsive Marketing) คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศผ่านห่วงโซ่อุปทานขององค์กรที่มีความหลากหลาย (Supplier Diversity) เช่น นโยบายการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่สตรีเป็นเจ้าของ
  4. Community Engagement and Partnerships (การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม) สำหรับองค์กรที่ทำงานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ หรือการบูรณาการความเท่าเทียมทางเพศกับความยั่งยืน CSR การทำการกุศล รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เช่น NGO เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น
  5. Transparency and Reporting (ความโปร่งใสและการรายงาน) สำหรับองค์กรที่กำหนดเป้าหมายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตั้งเป้าหมายและมี KPI วัดผลในด้านจำนวนสตรีในองค์กรหรือการเลื่อนตำแหน่ง และ
  6. Innovative Financing (นวัตกรรมทางการเงินเพื่อความเท่าเทียม) สำหรับองค์กรที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศผ่านการใช้นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตราสาร กรอบการลงทุน ฯลฯ เป็นสาขาสำคัญที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2024

ในแต่ละสาขารางวัลทั้ง 6 สาขา จะมีบริษัทที่ได้รับรางวัล 3 ลำดับคือ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง 

 

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมและเชิดชู SME ในประเทศไทย UN Women ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจเข้าร่วมชิงรางวัลสาขา SME Champions ทั้งหมดจำนวน 3 รางวัลจาก 6 สาขา

 

SME ที่สนใจเข้าร่วมสามารถทำตามขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 

  1. กรอกใบผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการกดเลือกภาษาของใบสมัคร (ภาษาไม่มีผลต่อการให้คะแนน) และกรอกข้อมูล ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร

ส่วนที่ 2 คำถามทั่วไป (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 25) เพื่อประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรที่สอดคล้องกับหลักการ WEPs

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวข้องกับรางวัล (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 75) คำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดของโครงการ/ นโยบาย/ ข้อปฎิบัติที่องค์กรปฏิบัติ

 

ในคำถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 สามารถอัพโหลดเอกสารสนับสนุนเพื่อใช้ในการพิจารณาคะแนนได้ นอกจากนี้เอกสารจากเว็บไซต์ บทความที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือวิดีโอ สามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนในได้เช่นกัน สำหรับ SME สามารถส่งเอกสารสนับสนุนเป็นคำอธิบายลายลักษณ์อักษรแทนได้ 

 

เอกสารสนับสนุนที่ต้องเตรียมล่วงหน้าในการสมัคร เช่น นโยบายทรัพยากรบุคคลและนโยบายธุรกิจ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานหรือโครงการริเริ่ม เอกสารจากเว็บไซต์ บทความที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือวิดีโอ เพื่อเป็นข้อมูลในส่วนที่ 3 

 

* กรุณากดบันทึกระหว่างกรอกข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และไม่ควรกรอกใบสมัครบนอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน บนหน้าเว็บไซต์มีไฟล์ Excel ให้ผู้สมัครทดลองกรอกข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลจริง 

 

  1. ส่งใบสมัครและได้รับการยืนยันการส่งใบสมัคร

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณพีรดา ดุลยพีรดิส ได้ทางอีเมลล์:  perada.dulyapiradis@unwomen.org