โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

🎯 สอวช ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือ  โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ สร้างคอนเทน ค้นหาจุดเด่นของสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

 

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

📅 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567

📍 ณ ห้อง 112 อาคาร วิทยาลันศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code