รวมความช่วยเหลือจากธนาคารต่างๆ ช่วย SME สู้ Covid-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

1.พักชำระหนี้เงินต้นสำหรับ

-ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง นานสูงสุด 12 เดือน

-ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม นานสูงสุด6 เดือน

โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น

2.ขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปีสำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5-7  ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

3.สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

-นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาท

-บุคคลธรรมดา 5% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 5 แสนบาทต่อราย

-ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวใน  22 จังหวัดหลัก(รายละเอียดคลิ้ก)

พักชำระหนี้เงินต้นอัตโนมัติทุกราย 3 เดือน และลดดอกเบี้ย 1%

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 และสาขา ธพว. ทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน

มาตรการครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

ไม่ต้องลงทะเบียน

-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน อัตโนมัติ

ต้องลงทะเบียน(ลงทะเบียนคลิ้ก)

-พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี (ต้องลงทะเบียน) ชำระเพียงดอกเบี้ย 50 -100 %

-จ่ายคืนดอกเบี้ยในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระ ทุก 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ใน 1 ปี

-ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2 เท่า โดยระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

-ดอกเบี้ย  ร้อยละ  0.50  ต่อเดือน  (Flat Rate)

-กู้ได้ไม่เกิน  3-5  ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ  50,000  บาท

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 1115

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อผู้กประกอบการรายย่อย

-พักชำระเงินต้น 6 เดือน

-ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้

โปร SME ต้านไวรัสโควิด-19

-พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน (ชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว) (ช่วงเวลาในการพักชำระเงินต้นนานสูงสุดไม่เกิน 30 มิ.. 2564 เท่านั้น)

-ขยายระยะเวลาวงเงินกู้เท่ากับระยะเวลาที่พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

-ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-7777777 กด 4 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าธรุกิจ

-พักชำระหนี้เงินต้น T/L สูงสุด 12 เดือน

-ขยายเวลาชำระหนี P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

-ขยายเวลาค้ำประกัน บสย. สูงสูง 4 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19

-ดอกเบี้ยต่ำ 2% คงที่ 2 ปี

-วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

-ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี

-ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ

-ฟรี! บริการ Cash Management Package (โอน รับ จ่าย) 1 ปี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาหรือสำนักงานธุรกิจ ที่มีวงเงินสินเชื่อ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารทั่วประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ K SME

 –พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย 12 เดือน

-ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

-วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

-ระยะเวลาผ่อน 5 ปี

-ใน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 2% อละจ่ายแต่ดอกเบี้ย

2.โครงการ SME สร้างไทย โดยมี บสย. ค้ำประกัน

-วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

-ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Call Center 02-8888822

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อธุรกิจ SME (วงเงินอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท)

-พักจ่ายเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

**ลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์(คลิ้ก) หรือติดต่อสาขา หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร

-ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดและขยายระยะเวลาออกไปสูงสุด 12 เดือน

-พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาติ

-เงินกู้ระยะยาวพักชำระเงินต้น 6 เดือน

-ลดอัตราดอกเบี้ย O/D 1.5% ระยะเวลา 3 เดือน

-พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 12 เดือน

**ลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์(คลิ้ก)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-ขยายระยะเวลาชำระหนี้

-ลดอัตราดอกเบี้ย

-ปลอดชำระเงินต้นใน 3 ปีแรก

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ..ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2

ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end Free

ขยายเงื่อนไขมาตรการ EXIM ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

  • ด้านสินเชื่อ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
  • ด้านรับประกันการส่งออก ขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน แก่ผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไปทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 กรกฎาคม 2563
    • กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม
    • กรณีมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.พักชำระเงินต้น 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มี วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติเท่านั้น

2.พักชำระเงินต้น 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พักชำระเงินต้นแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขยายเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี ซึ่งการขยายเวลาจะทำให้เงินงวดรายเดือนของลูกค้าลดลงอีก

3.พักชำระเงินต้น 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile Application: GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลุกค้าสัมพันธ์ 02-645-9000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

-พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 12 เดือน

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1302

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

-พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าสินเชื่อที่ดูแลท่าน

ธนาคารเกียรตินาคิน

-พักชำระหนี้เงินต้น ยืดระยะเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน

-ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ถือเป็นการค้างชำระ (ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับชำระล่าช้า)

-มีการคำนวณดอกเบี้ยระหว่างที่พักชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเช่าซื้อ

**ลงทะเบียนผ่าน link(คลิ้ก)

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

-ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน* โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้

-ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม* วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี**

**สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2203 6500 Call Center โทร 0 2697 5454 สาขาสินเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง

ธนาคารแห่งประเทศจีน

-หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)

*ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่ โทร. +66 2 286 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และ ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณฐิติกร หรือ คุณนิวิมาน์ ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา

-ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา

-เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

*ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคารหรือ ICBC (Thai) Call Center 02-6295588

ธนาคารทิสโก้ 

สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

-พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0806000 หรือ 02-6336000 กด 1

 

SMEONE ขอขอบคุณเนื้อหาจากธนาคารต่างๆ และหวังว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็ว

บทความแนะนำ

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น

ธปท. ได้ปรับปรุงและยกระดับแนวทางการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ นับตั้งแต่วันที่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวณบนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ

จากเดิมที่คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ปรับเปลี่ยนใหม่โดยคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น ไม่รวมงวดตามสัญญาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

บทความแนะนำ