ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center: OSEC)


เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกในการออกเอกสารรับรองต่าง และใบอนุญาตที่ใช้ในการส่งออก ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำ มาไว้ จุดเดียวกัน